Чергові Загальні збори акціонерів ПАТ "АЗОКМ"

Чергові Загальні збори акціонерів ПАТ "АЗОКМ" 13.03.2014

 

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО

"АРТЕМІВСЬКИЙ ЗАВОД ПО ОБРОБЦІ КОЛЬОРОВИХ МЕТАЛІВ"

(вул. Кірова № 42, м. Артемівськ, Донецька область, 84500, код за ЄДРПОУ 00195452)

 

повідомляє, що 26 березня 2014 року відбудуться чергові Загальні збори акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АРТЕМІВСЬКИЙ ЗАВОД ПО ОБРОБЦІ КОЛЬОРОВИХ МЕТАЛІВ" (далі - «Товариство») за адресою: вул. Перемоги, будинок  № 23 «а», м. Артемівськ,  Донецька обл., приміщення зали на 2-ому поверсі Комунального закладу «Артемівський міський народний дім».

            Початок зборів о 13:00 год.

Реєстрація акціонерів (їх представників) для участі у чергових Загальних зборах буде проводитись Реєстраційною комісією у день проведення Загальних зборів акціонерів (26 березня 2014р.)  з 09:00 год. до 12:00 год. за адресою:  вул. Перемоги, будинок № 23 «а», м. Артемівськ,  Донецька обл., Комунальний заклад «Артемівський міський народний дім».

Дата складення Переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах,  визначена станом  на 24 годину 20 березня 2014 року.

Для реєстрації та участі у чергових Загальних зборах акціонерам необхідно мати при собі документ, що посвідчує особу (паспорт). Представники акціонерів повинні мати документ, який посвідчує право їх участі і голосування на зборах, оформлений відповідно до чинного законодавства (довіреність), та документ, що посвідчує особу. Довіреність має бути посвідчена нотаріусом, депозитарієм, зберігачем,  іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, чи  в іншому встановленому законодавством порядку.

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ (ПОРЯДОК   ДЕННИЙ), 

 ВИНЕСЕНИХ НА ГОЛОСУВАННЯ НА ЧЕРГОВІ  ЗАГАЛЬНІ  ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ ТОВАРИСТВА

1. Припинення повноважень та обрання Голови і Секретаря  Загальних зборів.

2. Припинення повноважень та обрання  членів Лічильної комісії.

3. Затвердження Регламенту Загальних зборів та способу фіксування процесу Загальних зборів.

4. Звіт Наглядової ради Товариства за 2013 рік. Звіт про корпоративне управління. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради та Звіту про корпоративне управління.

5. Звіт Правління Товариства за 2013 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління.

6. Річний звіт про результати фінансово-господарської діяльності та баланс Товариства за 2013 рік згідно положень національних та міжнародних стандартів бухгалтерського обліку. Затвердження річного звіту про результати фінансово-господарської діяльності та балансу Товариства за 2013 рік.

7. Звіт та висновок Ревізійної комісії Товариства за підсумками роботи Товариства за 2013 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії. Затвердження висновку Ревізійної комісії за 2013 рік.

8. Затвердження фінансових звітів до випуску (опублікування) та про внесення змін до них після випуску.

9. Розподіл прибутку (покриття збитків) Товариства за 2013 рік. Затвердження  порядку розподілу прибутку (дивідендів, покриття збитків) Товариства за підсумками роботи за 2013 рік із врахуванням вимог чинного законодавства.

10. Визначення основних напрямків та стратегічних планів діяльності Товариства. Затвердження річного бюджету  Товариства на 2014 рік.

11. Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції. Затвердження Статуту Товариства в новій редакції. Надання повноважень уповноваженій особі Товариства на підписання Статуту в новій редакції.

12. Внесення змін та доповнень до внутрішніх Положень Товариства: Положення про Загальні збори Товариства; Положення про Наглядову раду Товариства; Положення про Виконавчий орган Товариства;  Положення про Ревізійну комісію Товариства; Положення про інформаційну політику Товариства; Кодексу корпоративного управління Товариства.

13. Попереднє схвалення Загальними зборами акціонерів значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом року.

14. Затвердження змін до кредитних договорів та договорів у забезпечення зобов’язань за ними.

15. Припинення повноважень  членів Наглядової ради Товариства.

16. Обрання членів Наглядової ради Товариства.

17. Припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства.

18. Обрання  членів Ревізійної комісії Товариства.

19. Затвердження умов цивільно-правових (трудових) договорів (контрактів), які будуть укладатися з Головою та членами Наглядової ради Товариства; визначення винагороди та обрання особи, уповноваженої на підписання цих договорів (контрактів).

20. Затвердження умов договорів з Головою та членами Ревізійної комісії Товариства; визначення винагороди та особи, уповноваженої на підписання цих договорів з Головою та членами Ревізійної комісії Товариства.

 

Відповідно до ст.38 Закону України «Про акціонерні товариства», пропозиції з питань Порядку денного чергових Загальних зборів акціонерів Товариства  можуть бути внесені кожним акціонером не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства – не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення Загальних зборів. Зміни вносяться лише шляхом включення нових питань та проектів рішень.

Пропозиції до порядку денного Загальних зборів подаються в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів Товариства. Обсяг інформації визначається Законом України «Про акціонерні товариства» та Рішеннями Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку України.

З проектами документів, що стосуються чергових Загальних зборів і є необхідними для прийняття рішень з питань Порядку денного, акціонери можуть ознайомитися за місцем знаходження Товариства (вул. Кірова № 42, м. Артемівськ, Донецька область, кімната №31) у робочі дні з 09:00 год. до 17:00 год. (перерва з 12:00 до 13:00), а у день проведення Загальних зборів - за місцем їх проведення (вул. Перемоги, будинок № 23 «а», м. Артемівськ Донецької області, приміщення зали на 2-ому поверсі Комунального закладу «Артемівський міський народний дім») з 09:00 год.  Відповідальна особа Низамієва Е.І. 

 Довідки за телефонами: (0627) 44-98-09, (0627) 48-50-43 та за місцем знаходження Товариства (вул. Кірова №42, м. Артемівськ, Донецька область, кімната 31)

 

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства за 2013 рік (тис. грн.)

 

 

Найменування показника

 

Період

Звітний

Попередній 

Усього активів

891 037

868 533

Основні засоби

318 897

318 608

Довгострокові фінансові інвестиції

20 299

18 340

Запаси

151 194

133 440

Сумарна дебіторська заборгованість

346 995

361 028

Грошові кошти та їх еквіваленти

35 297

13 373

Нерозподілений прибуток

- 10 798

-30 453

Власний капітал

271 301

252 379

Статутний капітал

169 500

169 500

Довгострокові зобов'язання

161 391

160 746

Поточні зобов'язання

458 345

455 408

Чистий прибуток (збиток)

19 655

10 626

Середньорічна кількість акцій (шт.)

678 000 000

678 000 000

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)

0

0

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду

0

0

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)

1797

2005

 

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні.

 

Голова Правління ПАТ «АЗОКМ»                                                           І.В.Шутов

                                                                                                          13 березня 2014 року

 

 

 

 


Возврат к списку