Чергові Загальні збори акціонерів ПАТ "АЗОКМ"

Чергові Загальні збори акціонерів ПАТ "АЗОКМ" 26.02.2015

ПОВІДОМЛЕННЯ

про проведення  чергових  Загальних зборів акціонерів

 

Повне найменування Товариства: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АРТЕМІВСЬКИЙ ЗАВОД ПО ОБРОБЦІ КОЛЬОРОВИХ МЕТАЛІВ".

Місцезнаходження Товариства: вул. Кірова, буд. № 42, м. Артемівськ, Донецька область, Україна, 84500.

 

 ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АРТЕМІВСЬКИЙ ЗАВОД ПО ОБРОБЦІ КОЛЬОРОВИХ МЕТАЛІВ" (ідентифікаційний код 00195452) повідомляє про проведення чергових Загальних зборів акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АРТЕМІВСЬКИЙ ЗАВОД ПО ОБРОБЦІ КОЛЬОРОВИХ МЕТАЛІВ" (далі - «Товариство»).

Дата проведення чергових Загальних зборів акціонерів: 07 (сьоме) квітня  2015 року.

            Час початку чергових Загальних зборів акціонерів: 13 (тринадцята) година 00 (нуль) хвилин.

Місце проведення чергових Загальних зборів акціонерів: вул. Кірова, буд. № 42, м.Артемівськ,  Донецька обл., Україна, 84500, приміщення залу на 3-ому поверсі адміністративної будівлі цеху з виробництва санітарно-технічної арматури Товариства.

Реєстрація акціонерів (їх представників) для участі у чергових Загальних зборах акціонерів буде проводитись Реєстраційною комісією у день проведення чергових Загальних зборів акціонерів (07 квітня 2015 року) за адресою:  вул. Кірова, буд. № 42, м. Артемівськ,  Донецька обл., Україна, 84500, приміщення залу на 3-ому поверсі адміністративної будівлі цеху з виробництва санітарно-технічної арматури Товариства.

Час початку реєстрації акціонерів для участі у чергових Загальних зборах акціонерів: 09 (девята) година  00 (нуль) хвилин 07 квітня 2015 року. Час закінчення реєстрації акціонерів для участі у чергових Загальних зборах акціонерів: 12 (дванадцята) година 00 (нуль) хвилин 07 квітня 2015 року.

Дата складення Переліку акціонерів, які мають право на участь у чергових Загальних зборах акціонерів,  визначена станом  на 24 годину  01 квітня 2015 року.

Для реєстрації та участі у чергових Загальних зборах акціонерам необхідно мати при собі документ, що посвідчує особу (паспорт). Представники акціонерів повинні мати документ, який посвідчує право їх участі і голосування на зборах, оформлений відповідно до чинного законодавства (довіреність), та документ, що посвідчує особу.

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ  (ПОРЯДОК   ДЕННИЙ),  ВИНЕСЕНИХ НА ГОЛОСУВАННЯ

НА ЧЕРГОВІ  ЗАГАЛЬНІ  ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ ТОВАРИСТВА

1. Припинення повноважень та обрання Голови і Секретаря чергових Загальних зборів акціонерів.

2. Припинення повноважень та обрання членів Лічильної комісії чергових Загальних зборів акціонерів.

3. Затвердження Порядку проведення чергових Загальних зборів та способу фіксування процесу чергових Загальних зборів акціонерів.

4. Звіт Наглядової ради Товариства за 2014 рік. Звіт про корпоративне управління в Товаристві за 2014 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства  за 2014 рік та Звіту про корпоративне управління в Товаристві за 2014 рік.

5. Звіт Правління Товариства за 2014 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління Товариства за 2014 рік.

6. Річний звіт про результати фінансово-господарської діяльності та баланс Товариства за 2014 рік. Затвердження річного звіту про результати фінансово-господарської діяльності та балансу Товариства за 2014 рік.

7. Звіт та висновок Ревізійної комісії Товариства за підсумками роботи Товариства за 2014 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії Товариства за 2014 рік. Затвердження висновку Ревізійної комісії Товариства за 2014 рік.

8. Затвердження фінансових звітів Товариства до оприлюднення та про внесення змін до них після оприлюднення.

9. Розподіл прибутку (покриття збитків) Товариства за 2014 рік. Затвердження порядку  розподілу прибутку (дивідендів, покриття  збитків) Товариства за підсумками роботи за 2014 рік із врахуванням вимог, передбачених законом.

10. Визначення основних напрямків та стратегічних планів діяльності Товариства. Затвердження річного бюджету  Товариства на 2015 рік.

11.  Звіт Правління Товариства про виконання рішень позачергових Загальних зборів акціонерів від 26.12.2014р. Затвердження звіту Правління та погодження прийнятих  Правлінням рішень: рішення про затвердження результатів укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій; рішення про затвердження результатів розміщення акцій; рішення про затвердження звіту про результати приватного розміщення акцій та звіту про результати приватного розміщення акцій; рішень про виконання умов проспекту емісії акцій, щодо яких прийнято рішення про приватне розміщення.

12. Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства, пов’язаних зі збільшенням статутного капіталу Товариства та змінами у чинному законодавстві України, шляхом викладення Статуту у новій редакції. Затвердження Статуту Товариства в новій редакції. Надання повноважень уповноваженій особі Товариства на підписання Статуту в новій редакції.

13. Внесення змін та доповнень до внутрішніх Положень Товариства, шляхом їх викладення у новій редакції: Положення про Загальні збори Товариства; Положення про Наглядову раду Товариства; Положення про Правління Товариства; Положення про Ревізійну комісію Товариства; Положення про інформаційну політику Товариства; Кодексу корпоративного управління Товариства.

14. Попереднє схвалення Загальними зборами акціонерів значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом року, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості.

15. Затвердження договорів і додаткових угод про внесення змін та доповнень до кредитних договорів та договорів у забезпечення зобов’язань за ними, що укладаються  з банківськими та фінансовими установами.

 

Акціонери мають можливість ознайомитися з матеріалами та документами, що стосуються чергових Загальних зборів акціонерів і є необхідними для прийняття рішень з питань Порядку денного у наступному порядку: за місцезнаходженням Товариства (вул. Кірова, буд. № 42, м.Артемівськ, Донецька область, Україна, 84500) у доступному місці – кімната № 31 будівлі заводоуправління; дні та час ознайомлення -   робочі дні у робочий час з 09 (дев’ятої) години 00 (нуль) хвилин до 17 (сімнадцятої) години 00 (нуль) хвилин, перерва з 12 (дванадцятої) години 00 (нуль) хвилин до 13 (тринадцятої) години 00 (нуль) хвилин; в день проведення чергових Загальних зборів акціонерів – також за місцем їх проведення (вул. Кірова, буд. № 42, м. Артемівськ, Донецька обл., Україна, 84500, приміщення залу на 3-ому поверсі адміністративної будівлі цеху з виробництва санітарно-технічної арматури Товариства) з 09 (дев’ятої) години 00 (нуль) хвилин. Відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами особа - начальник юридичного відділу Низамієва Е.І.

 Довідки за телефоном: (0627) 44-98-09 та за місцем знаходження Товариства (вул. Кірова, буд. № 42, м. Артемівськ, Донецька область, Україна, 84500, кімната № 31). 

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства за 2014 рік (тис. грн)*

Найменування показника

Період

звітний

попередній

Усього активів

879383

891120

Основні засоби

386451

318897

Довгострокові фінансові інвестиції

29471

20299

Запаси

110592

151375

Сумарна дебіторська заборгованість

302260

346995

Грошові кошти та їх еквіваленти

11860

35297

Нерозподілений прибуток

-131356

-10914

Власний капітал

148414

271185

Статутний капітал

169500

169500

Довгострокові зобов'язання

355863

161271

Поточні зобов'язання

375106

458664

Чистий прибуток (збиток)

-120442

19655

Середньорічна кількість акцій (шт.)

678000000

678000000

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)

0

0

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду

0

0

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)

1326

1797

 

Наглядова рада ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АРТЕМІВСЬКИЙ ЗАВОД ПО ОБРОБЦІ КОЛЬОРОВИХ МЕТАЛІВ»

 

            Повідомлення про проведення чергових Загальних зборів акціонерів опубліковано   у № 38 від 25.02.2015р. Бюлетеня «Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку».

 

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні.

 

Голова Правління  ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО

ТОВАРИСТВА «АРТЕМІВСЬКИЙ ЗАВОД ПО ОБРОБЦІ

КОЛЬОРОВИХ МЕТАЛІВ»                                                                               І.В.Шутов

 


Возврат к списку